Projektová dokumentace a její proces

Projektová dokumentace je soubor stavebních výkresů, technických tabulek a textů, nezbytný pro povolení staveb specifikovaných ve stavebním zákonu. Rozsah a úprava projektové dokumentace je uvedena v příslušných vyhláškách a normách a liší se dle účelu, pro který je zpracována.

Zpracování projektové dokumentace je technicky i časově náročný proces. Projektovou dokumentaci může, dle stavebního zákona, zpracovávat pouze kvalifikovaná osoba.

Kompletní a správně vyhotovená projektová dokumentace je základní podklad pro povolení příslušné stavby, pro její následnou realizaci a kolaudaci.

projektová dokumentace

Co obsahuje stavební dokumentace?

Rozsah a obsah dokumentace staveb pro daný účel je přesně vymezen ve vyhlášce o dokumentaci staveb.

Obecně lze uvést, že každá projektové dokumentace musí obsahovat:

  • průvodní zprávu
  • souhrnnou technickou zprávu
  • situační výkresy
  • výkresovou dokumentaci
  • dokladovou část

Uvedené části musí dokumentace obsahovat vždy, rozsah a obsah jednotlivých částí je dále přizpůsoben podmínkám daným účelem, pro jaký je dokumentace zpracována.